Elemento

Nikolais Dance Theatre. TRIBE. Photo: Elbers. Printed in USA